คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธนาคารกรุงเทพเผยไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 7.16 พันล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพเผยไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 7.16 พันล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ เผยสินเชื่อของธนาคารและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากสิ้นปีก่อน ขณะเดียวกันรายได้จากการดำเนินงานหลักทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ของธนาคารในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากภาวะตลาดการเงินที่ผันผวนมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ของธนาคารลดลง แต่ภาพรวมกำไรสุทธิในไตรมาสนี้มีจำนวน 7,169 ล้านบาท

ผลพวงจากการที่เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มค่อยๆ ขยายตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวช้าและจำกัดอยู่ในบางกลุ่มธุรกิจ และการส่งออกยังคงหดตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ

ซึ่งจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,906,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,033 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 จากสิ้นปี 2558 โดยการเติบโตของสินเชื่อมาจากลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และรายกลาง ลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ

สำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 มีจำนวน 67,995 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ของเงินให้สินเชื่อ ทั้งนี้ธนาคารได้ยึดหลักความระมัดระวังด้วยการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ธนาคารมีเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับสูงที่ 111,863 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของเงินให้สินเชื่อ โดยในไตรมาสนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 3,542 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 7,169 ล้านบาท ลดลง 866 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 15,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,378 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.0 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 เป็นร้อยละ 2.27 เนื่องจากต้นทุนเงินรับฝากลดลง

สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 9,250 ล้านบาท ลดลง 2,077 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.3 ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลง ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจำนวน 5,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 550 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 รายการที่สำคัญมาจากค่าธรรมเนียมการอำนวยสินเชื่อ สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 12,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,010 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคาร

ข่าวจาก ThaiPR.net

Leave a comment