คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ธ.ก.ส. ตั้งเป้าปี 59 ปล่อยสินเชื่อโต 10% พร้อมพัฒนาบริการสู่ความทันสมัย

ธ.ก.ส. ตั้งเป้าปี 59 ปล่อยสินเชื่อโต 10% พร้อมพัฒนาบริการสู่ความทันสมัย

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า สำหรับปีบัญชี 2559 นั้นทางธนาคารตั้งเป้าหมายขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้น 120,000 ล้านบาท หรือขยายตัว 10% โดยจะเน้นการดำเนินงานตามโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร และโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวน 26 จังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ก่อให้เกิดการจ้างงานในภาคชนบท รวมทั้งการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล

ธ.ก.ส. ได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ สำนักวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ และสำนักสอบทานสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านสินเชื่อให้สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ทำให้มีความพร้อมในการรองรับการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้แล้ว ธ.ก.ส. มีแผนยกระดับการให้บริการที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น แผนการพัฒนาระบบการชำระเงินรองรับยุทธศาสตร์ National e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนบัตร ATM ให้เป็นรูปแบบ Chip Card ทดแทนบัตรแบบแถบแม่เหล็กแบบเก่า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ และแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านโครงการ Mobile Phone Banking รวมไปถึงการออกบัตร Debit และ บัตร Credit เป็นต้น

สำหรับในปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมานั้น ธ.ก.ส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในชนบทได้เพิ่มขึ้น 115,890 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดรวมสินเชื่อคงเหลือเป็น 1,205,654 ล้านบาท หรือขยายตัวคิดเป็น 10.63% มียอดเงินฝาก 1,310,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76,988 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.24% ทำให้มีสินทรัพย์ ณ สิ้นปีบัญชี 2558 ทั้งสิ้น 1,507,314 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 8,905 ล้านบาท และมีสถานะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เท่ากับ 11.47% ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ได้นำเงินปันผลส่งเป็นรายได้เข้าคลัง จำนวน 3,595 ล้านบาท และส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 1,665 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 0.18% ของยอดเงินฝาก สำหรับสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวมลดลงจากปีก่อนหน้าเหลือเพียง 3.23% ซึ่งเป็นผลมาจากการออกมาตรการผ่อนปรนทางด้านหนี้สินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งและภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือรวม 1,284,658 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 167,310 ล้านบาท รวมทั้ง ธ.ก.ส.ได้คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรตามโครงการชำระดีมีคืนเป็นจำนวนเงิน 2,231 ล้านบาท

ข่าวจาก infoquest

Leave a comment