คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

สหกรณ์ ระดุมทุนพันล้าน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสร้างอาชีพ สมาชิกทั่วประเทศ

สหกรณ์ ระดุมทุนพันล้าน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสร้างอาชีพ สมาชิกทั่วประเทศ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการผลดำเนินงานของสหกรณ์ และการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ และการสนับสนุนช่องทางในการสร้างรายได้

โดยเฉพาะในเรื่องเงินทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีนโยบายส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศในช่วง 6 เดือนนับจากนี้ และใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสร้างอาชีพให้กับสมาชิก

ซึ่งทางสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) วงเงิน 1,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ให้แก่สหกรณ์ที่มีความต้องการจะส่งเสริมการประกอบอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้นให้กับสมาชิกได้กู้ยืมไปดำเนินการ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2561 นี้

ที่ผ่านมาทางกรมได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสำรวจว่า มีสหกรณ์ในพื้นที่ใดบ้างที่สมาชิกต้องการใช้เงินลงทุนประกอบอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สหกรณ์กลับไปดูแลสมาชิกของตนเอง ด้วยการส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์

โดยเบื้องต้น ทางกรมได้จัดสรรให้สหกรณ์ละไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมกันนั้น ยังมีเงิน กพส. อีกส่วนหนึ่ง ที่ได้เตรียมไว้ให้สหกรณ์กู้ยืม ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพผลผลิตการเกษตรของสมาชิก ซึ่งอาจจะต้องจัดให้สมาชิกสหกรณ์ไปอบรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ หรือภาคเอกชน รวมทั้งให้สหกรณ์จัดทำขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพสินค้า เริ่มตั้งแต่การรวบรวมผลผลิต การคัดแยกเกรด การแปรรูป ตลอดจนไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิตอย่างแท้จริง

กรมอยากให้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ ชาวบ้านจริงๆ โดยผ่านลงไปทางสหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิก โดยคาดหวังว่าสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 30,000 ครอบครัว จะมีเงินทุนสำหรับนำไปประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม และจะมีสหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของตนเองให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวสรุป

Leave a comment