คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อสำหรับการเพิ่มสีสันให้ชีวิต โดยให้กู้สูงสุดถึง 95% ของมูลค่าสลากออมสินหรือจำนวนเงินฝากที่เป็นหลักประกัน เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา การแต่งงาน การท่องเที่ยวหรืออื่นๆ

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และสามารถทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย หรือเป็นผู้ฝากเงินสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เยาว์และได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

เอกสารประกอบการยื่นกู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรัพย์
– สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน หรือ สลากออมสินพิเศษที่เป็นประกัน
– สำเนาใบสำคัญการสมรส และหรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวนเงินที่ให้กู้

– ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน หรือร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด
– กรณีเงินกู้ระยะยาวกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
– กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท

gsb-loan2

ระยะเวลาในการชำระคืนหนี้เงินกู้

– เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 10 ปี นันตั้งแต่เดือนที่ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามสัญญา โดยส่งชำระเป็นรายเดือน หรือส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วน
– เงินกู้เบิกเกินบัญชี จะมีการพิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

– ตามประกาศของธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

– ใช้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้คือ

  • สลากออมสินพิเศษ
  • สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
– โทร 1115
– www.gsb.or.th

Leave a comment