คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

สำหรับคนมีบ้านปลอดภาระ ทางธนาคารออมสิน มีบริการเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินเช่นกัน โดยสามารถกู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาท พร้อมผ่อนนาน 15 ปี กับโครงการมีบ้าน มีเงิน

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาในการชำระเงินกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

วัตถุประสงค์

– เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน
– เพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค
– เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

gsb-home-for-cash

จำนวนเงินให้กู้

– เงินกู้ระยะยาว (LT)
กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ 85% ของราคาประเมินห้องชุด

– เงินกู้แบบผสม ( LT ร่วมกับ OD )
กู้ไดสูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยให้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีสูงสุด 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งกรณีที่ใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด

ระยะเวลชำระเงินกู้

– เงินกู้ระยะยาวนาน 15 ปี
– เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

อัตราดอกเบี้ย

– เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

– ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารหลักฐานของผู้กู้
– สำเนาบัตรประจำตัว
– สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
– สำเนาใบสำคัญการสมรถ หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารรายได้
กรณีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างบริษัท
– หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้
– สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษีเงินได้
– สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
– กรณีมีรายได้อื่นๆ ให้แนบหลักฐานประกอบ

กรณีประกอบอาชีพอิสระ
– สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
– Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
– งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
– รูปถ่ายกิจการ / แผนที่กิจการ
– เอกสารอื่นๆ ที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้

gsb-home-for-cash-details

เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน
– สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่าต้นฉบับ)
– แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
– ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)
– เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการกู้

กรณีไถ่ถอนจำนอง
– สำเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองพร้อมสัญญาต่อท้าย
– หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ
– ใบเสร็จรับเงินแสดงการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลังอย่างน้อย 12 เดือน
– สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอไถ่ถอนจำนอง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
โทร 1115 www.gsb.or.th

Leave a comment