คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

แบงก์ชาติเพิ่งตื่น ออกโรงเตือนธนาคารห้ามบังคับขายประกันควบคู่เงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต

แบงก์ชาติเพิ่งตื่น ออกโรงเตือนธนาคารห้ามบังคับขายประกันควบคู่เงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต

ถือเป็นปัญหาของลูกค้าสถาบันการเงินมานานที่เมื่อไปติดต่อธนาคารเพื่อฝากเงินบางครั้งได้ประกันชีวิตกลับมา ต้องตั้งกระทู้วุ่นวายในพันทิพเพื่อขอเงินคืน หรือแม้แต่การขอสินเชื่อที่หลายๆสถาบันการเงินบังคับให้ลูกค้าซื้อประกัน MRTA โดยพนักงานจะชักจูงแถมขู่กลายๆว่าถ้าไม่ซื้อสินเชื่อจะไม่ได้รับการอนุมัติเอาง่ายๆ

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน ได้ออกหนังสือเวียนไปยังสถาบันการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงค์ เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์

ซึ่งในหนังสือเวียนนั้นได้เน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศและแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแนะนำหรือนำเสนอบริการการประกันภัย โดยต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับภายในของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ของทางการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพียงอย่างเดียว และรวมถึงการขายประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของธนาคารพาณิชย์อีกด้วย

ทั้งนี้ในจดหมายเวียนดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ธนาคารพาณิชย์ควรควบคุมดูแลระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการกำหนดแผนธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กระบวนการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งของธนาคารพาณิชย์เองและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ และควรคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายประกันชีวิตที่อาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝาก

2. การเสนอขายประกันภัย ควรสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า ทั้งในเรื่องความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคต และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

3. ในการเสนอขายประกันภัยหรือขายประกันภัยควบคู่เงินฝาก ควรชี้แจงถึงข้อมูลผลประโยชน์และเงื่อนไขที่อาจทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย โดยเฉพาะลักษณะที่แตกต่างระหว่างการประกันภัยและเงินฝาก

4. ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์พื้นฐานอื่นๆ ต้องไม่บังคับขายประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

5. การเสนอขายประกันภัย ต้องกระทำโดยพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต และต้องแสดงตนให้ลูกค้าเข้าใจว่าพนักงานมีคุณสมบัติดังกล่าวก่อนเริ่มเสนอขาย รวมทั้งกำกับดูแลมิให้พนักงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเสนอขายประกันภัยต่อลูกค้า

พร้อมกันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) โดยระบุว่า

ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และการให้สินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งมีการเสนอขายประกันภัยผ่านผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ(Nano-finance)นั้น บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับภายในเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจควรคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค 4 ประการ ได้แก่
(1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
(2) สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
(3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม
(4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย

จึงควรมีการควบคุมดูแลระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการกำหนดแผนธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กระบวนการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

1. การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการให้สินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ไม่ควรบังคับขายประกันภัยกับลูกค้า อันอาจมีผลต่อการพิจารณาออกบัตรเครดิต หรือการอนุมัติสินเชื่อ

2. การให้บริการธุรกิจบัตรเครดิตและการให้สินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินที่มีการเสนอขายประกันภัยในคราวเดียวกัน ควรปฏิบัติดังนี้

2.1 ชี้แจงถึงข้อมูลการประกันภัยเกี่ยวกับผลประโยชน์และเงื่อนไขที่อาจทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

2.2 เสนอขายประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า ทั้งความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

2.3 เสนอขายประกันภัยโดยพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต และมีการแสดงตนให้ลูกค้าเข้าใจว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวก่อนเริ่มเสนอขาย รวมทั้งกำกับดูแลมิให้พนักงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเสนอขายประกันภัยต่อลูกค้า

หนังสือเวียนก็คือหนังสือเวียน ธปท.จะมีมาตรการอะไรหรือไม่หากสถาบันการเงินยังฝ่าฝืน

กฏหมายก็มีอยู่แล้วเพียงแต่สถาบันการเงินพยามหาทางเลี่ยงโดยโบ้ยว่าพนักงานธนาคารทำไปโดยพลการ แต่นโยบายของสถาบันการเงินที่บังคับให้พนักงานทำยอดประกันคือตัวผลักดันให้พนักงานต้องหาวิธีขายให้ได้แม้จะต้องเสี่ยงกับการทำผิดข้อบังคับก็ตาม

ความจริงแล้ว ธปท. เองนั่นแหละที่ควรจะเข้มงวดในการควบคุมดูแลสถาบันการเงินในการให้บริการลูกค้าแล้วบังคับลูกค้าซื้อประกัน หรือหลอกลวงลูกค้าว่าประกันคือเงินฝากดอกเบี้ยสูง หากเจอกรณีแบบนี้ ธปท ควรมีมาตรการลงโทษทันที รับรองว่าหากทำได้ไม่ต้องออกจดหมายเวียนให้เปลืองกระดาษหรือกครับ

Leave a comment