คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

TISCO ซึ้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ มูลค่าสินทรัพย์ 5.5 พันล้าน

TISCO ซึ้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ มูลค่าสินทรัพย์ 5.5 พันล้าน

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) ได้รายงานว่าทางธนาคารทิสโก้และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม TISCO ได้ตกลงซื้อขายธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ไทย) และจะลงนามในสัญญาซื้อขายธุรกิจดังกล่าวในเร็วๆนี้

โดยธนาคารทิสโก้ จะรับโอน ธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากบุคคล ขณะที่บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด จะรับโอนธุรกิจบัตรเครดิต โดยคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปีหน้านี้

ในส่วนของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่รับโอนจากผู้ขายประกอบด้วย สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันรับโอน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิมีมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยยอดสินทรัพย์ประมาณ 41,600 ล้านบาท และหนี้สินประมาณ 36,100 ล้านบาท

ซึ่งการเข้าซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยดังกล่าวนั้น จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจลูกค้ารายย่อย และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าผลประโยชน์จากการรับโอนธุรกิจ

ในส่วนของแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนภายในของกลุ่มทิสโก้ และการระดมเงินฝากและเงินกู้ยืมตามการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับ การอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด สำหรับการซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อย รวมไปถึงการที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการขายธุรกิจดังกล่าวด้วย โดยธนาคารทั้งสองแห่งจะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การถ่ายโอนธุรกิจเป็นไปได้อย่างสะดวกและราบรื่นที่สุดสำหรับลูกค้า

Leave a comment