คลิ้กเลย!! เทพแห่งเงินด่วน โทร 0928840418 <- จิ้มที่ตัวเลขแล้วกดโทรเลย

News Ticker

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล-PA

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล-PA

เป็นประกันอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งเป็นการคุ้มครองทางร่างกาย ที่หากผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันจะเป็นรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล หรือจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้เอาประกันตามวงเงินที่ได้ตกลงกันไว้

ประกันอุบัติเหตุรายบุคคลมักจะขายเป็นรายปี โดยจะมีให้เลือกแบบระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ประกันแบบนี้จะมีความแตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไป และแตกต่างจากประกันชีวิตและสุขภาพอีกด้วย แต่ประกันบางรายจะขาย PA คู่กับประกันสุขภาพวงเงินน้อยๆมาด้วย น่าจะเผื่อสำหรับบุคคลที่ไม่มีประกันชีวิตหลักอยู่ เพื่อให้ครอบคลุมค่ารักษาในกรณีเกิดอุบัติเหตได้ด้วย

คุณอาจจะเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุเพื่อตัวคุณเองคนเดียว หรือการซื้อเป็นกลุ่มให้ครอบคลุมทั้งคู่สมรถและบุตรของคุณ และจะให้ความคุ้มครองทั่วโลกไม่ว่าผู้เอาประกันจะอยู่ที่ไหนก็ตาม โดยรวมแล้วประกันแบบ PA จะคุ้มครอง 24 ชั่วโมงในทุกท้องที่ทั่วโลก

ความคุ้มครอง

บริษัทประกันแต่ละราย อาจจะให้ความคุ้มครองกรณี PA ออกมาหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกประกันที่เหมาะสมตามสภาพและความต้องการของเรา เนื่องจากความคุ้มครองอาจจะมีลักษณะหลากหลายดังนี้
– กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
– ทุพพลภาพถาวร
– ทุพพลภาพชั่วคราว
– ค่ารักษาพยาบาล
– ค่าผ่าตัด
– ค่าจัดการศพ
– คุ้มครองชดเชยรายได้

การเลือกซื้อจึงควรจะเลือกตามความจำเป็น เช่นหากท่านมีประกันชีวิตหลักอยู่แล้ว ซึ่งคุ้มครองกรณีการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว ท่านอาจจะเลือกซื้อกรณีคุ้มครองจากอุบัตุเหตุเพียงอย่างเดียว จะทำให้เงินค่าประกันลดลงโดยไม่ต้องซื้อความคุ้มครองที่ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ว เนื่องจากการเบิกจ่ายแต่ละบริษัทประกันจะให้ตามที่จ่ายจริง และต้องการใบเสร็จรับเงินตัวจริงซึ่งมีเพียงใบเดียว ท่านไม่สามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนจากหลายๆบริษัทประกันในเหตุการณ์เพียงเหตุเดียวได้-
ข้อควรระวังในการเลือกซื้อประกัน PA

ในการเลือกซื้อกรรมธรรมประกันภัยประเภทนี้ ควรจะ
– ตรวจสอบความไม่คุ้มครองที่ระบุไว้ ซึ่งจะห้ามไม่ให้คุณเรียกร้องสินไหนในกรณีต่างๆ
– ดูระดับความคุ้มครอง หรือสินไหมทดแทนที่คุณจะได้รับ ในกรณีที่ประสบเหตต่างๆ
– แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มกรอกข้อมูล เช่นโรคประจำตัว อาชีพ และจำนวนประกันภัยและวงเงินที่คุณมีอยู่แล้ว
– ตรวจสอบข้อยกเว้นต่างๆ ที่คุณไม่สามารถเรียกร้องได้ อ่านรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน ก่อนตกลงเซ็นใบสมัคร

Leave a comment